ഷഷ്ഠസ്കന്ധം


 • അദ്ധ്യായം - 01 അജാമിളോപാഖ്യാനം.
 • അദ്ധ്യായം - 02 അജാമിളോപാഖ്യാനം – നാരായണനാമമാഹാത്മ്യം.
 • അദ്ധ്യായം - 03 യമരാജൻ തന്റെ ഭൃത്യന്മാർക്ക് ഹരിനാമമാഹാത്മ്യമുപദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • അദ്ധ്യായം - 04 യമരാജൻ തന്റെ ഭൃത്യന്മാർക്ക് ഹരിനാമമാഹാത്മ്യമുപദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • അദ്ധ്യായം - 05 നാരദമുനിക്കു് ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ ശാപം.
 • അദ്ധ്യായം - 06 ദക്ഷപുത്രിമാരുടെ വംശപരമ്പര.
 • അദ്ധ്യായം - 07 വിശ്വരൂപനെ ദേവതകൾ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്നു.
 • അദ്ധ്യായം - 08 വിശ്വരൂപൻ ഇന്ദ്രനു് നാരായണകവചമന്ത്രം ഉപദേശിക്കുന്നു.
 • അദ്ധ്യായം - 09 വിശ്വരൂപന്റെ വധവും, വൃത്രാസുരന്റെ വരവും, ദേവന്മാരുടെ ഭഗവദ്സ്തുതിയും.
 • അദ്ധ്യായം - 10 വൃത്രനും ഇന്ദ്രനുമായുള്ള ദേവാസുരയുദ്ധം.
 • അദ്ധ്യായം - 11 വൃത്രാസുരന്റെ അദ്ധ്യാത്മവചനങ്ങൾ.
 • അദ്ധ്യായം - 12 വൃത്രാസുരവധം.
 • അദ്ധ്യായം - 13 ഇന്ദ്രന്റെ പാപനിവൃത്തി.
 • അദ്ധ്യായം - 14 ചിത്രകേതൂപാഖ്യാനം 1
 • അദ്ധ്യായം - 15 ചിത്രകേതൂപാഖ്യാനം 2
 • അദ്ധ്യായം - 16 ചിത്രകേവിനു് നാരദരുടെ മന്ത്രോപദേശവും, സങ്കർഷണമൂർത്തിയുടെ ദർശനവും.
 • അദ്ധ്യായം - 17 ചിത്രകേവിനു് പാർവ്വതീദേവിയുടെ ശാപം.
 • അദ്ധ്യായം - 18 മരുത്തുകളുടെ ഉല്പത്തി.
 • അദ്ധ്യായം - 19 പുംസവനവ്രതാനുഷ്ഠാനവിധി. • ഓം തത് സത്