2019, ഡിസംബർ 16, തിങ്കളാഴ്‌ച

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം – ബാലകാണ്ഡം (സീതാദേവി ഹനുമാന് രാമതത്വമുപദേശിക്കുന്നത്)

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം – ബാലകാണ്ഡം (ശ്രീരാമസ്തുതിയും ഇഷ്ടദേവതാപ്രാർത്ഥനയും)

അദ്ധ്യാത്മരാമായണം – ബാലകാണ്ഡം (ശ്രീരാമസ്തുതിയും ഇഷ്ടദേവതാപ്രാർത്ഥനയും)