ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

ജനുവരി, 2015 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

ശ്രീബാലകൃഷ്ണസ്തോത്രം

ശ്രീബാലകൃഷ്ണസ്തോത്രം പൂന്താനം ചാഞ്ചാടും പൈതൽ കളിച്ചീടും നല്ല-    പൂഞ്ചായലാടുമാറാടീടും - കൃഷ്‌ണ കഞ്ജമലരൊടു നേരിടും തിരു- ക്കണ്ണുമഴറ്റിക്കൊണ്ടാടീടും - കൃഷ്‌ണ ഓമൽക്കഴുത്തിൽപ്പുലിനഖം തങ്ക- മോതിരം കെട്ടിക്കൊണ്ടാടീടും - കൃഷ്‌ണ പൊന്മയക്കിങ്ങിണിയൊച്ചയും അയ്യോ- പൊങ്ങുമാറുണ്ണി നിന്നാടീടും - കൃഷ്‌ണ മിന്നീടും പൊന്നും തള കിലുംകിലു - മെന്നുമാറുണ്ണി നിന്നാടീടും - കൃഷ്‌ണ ഈവണ്ണം വാഴ് ത്തുന്നോർക്കെല്ലാർക്കും മുമ്പിൽ- തൃക്കാലും വെച്ചുകൊണ്ടാടീടും - കൃഷ്‌ണ    ഓം തത് സത് śR ībālakr̥ṣṇastōtRaṁ Pūntānaṁ  chāñchāṭuṁ paital kaḷicchīṭuṁ nalla- pūñchāyalāṭumāṟāṭīṭuṁ - kr̥ṣ‌ṇa kañja-malaroṭu nēriṭuṁ tiru- kkaṇṇumazhaṟṟikkoṇṭāṭīṭuṁ - kr̥ṣ‌ṇaa ōmalkkaḻuttilppulinakhaṁ taṅka- mōtiraṁ keṭṭikkoṇṭāṭīṭuṁ - kr̥ṣ‌ṇaa ponmayakkiṅṅiṇiyocchayuṁ ayyō-- poṅṅumāṟuṇṇi ninnāṭīṭuṁ - kr̥ṣ‌ṇaa minnīṭuṁ ponnuṁ taḷa kiluṁkilu - mennumāṟuṇṇi ninnāṭīṭuṁ - kr̥ṣ‌ṇaa īvaṇṇaṁ vāzhttunnōRkkellāRkkuṁ mumpil- tr̥kkāluṁ vecchuko

3.27 കപിലോപദേശം (ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമനനം)

ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ത്രിതീയസ്കന്ധം  -  അദ്ധ്യായം  - 27 (ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമനനം) ഭഗവാൻ ഹരി സ്വായംഭുവമനുവിന്റെ പുത്രിയായ ദേവഹൂതിക്ക് മകനായിപ്പിറന്ന്, തന്റെ മാതാവിന് ആത്മതത്വമാകുന്ന സാംഖ്യയോഗമഹാശാസ്ത്രം ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാൻ കപിലൻ പറഞു:' അമ്മേ!,യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജീവൻ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങൾക്കധീതനാണ്. കാരണം, അവൻ നിർവ്വികാരനും, കർത്തൃത്വഭോക്തൃത്വഭാവങളിൽനിന്നും നിസ്പൃഹനുമാണ്. പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ സ്ഥൂലശരീരത്തിനുള്ളിൽ അനശ്വരതിരിനാളമായി നിലകൊള്ളുമ്പോഴും, ജലത്തിലെ ആരോപിതസൂര്യൻ ജലത്തിൽനിന്നും നിസ്പൃഹനായിനിൽക്കുന്നതുപോലെ, ജീവൻ തിഗുണങളിൽനിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ, അവൻ പ്രകൃതിഗുണങൾക്കും, അഹങ്കാരത്തിനും വശപ്പെട്ടുനിൽക്കുകകാരണം, സ്വയംജ്യോതിർസ്വരൂപനായ താൻ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുറച്ച് അതിൽ അഭിമാനം കൊണ്ട്, ഇവിടെ ഭൗതികകർമ്മങളിൽ അതിരക്തനാകുകയും, തത്ക്കാരണം താൻ അവയുടെ കർത്താവാണെന്ന മൗഢ്യബോധത്തിൽ സ്വയം രമിക്കുകയും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങനെ പ്രകൃതിഗുണങളുമായി നിത്യനിരന്തരബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടുകഴിയുന്ന ജീവന്മാർ ദേഹാവസാനത്തിൽ ഊർദ്ധ്വവും, നീചവുമായ അന്യജീവജാലസമൂഹങളിലേക്ക് ചേക്ക