ദശമസ്കന്ധം

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. വിജ്ഞാനപ്രദം.ഹരേ കൃഷ്ണ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ദശമസ്കന്ധം മുഴുവൻ ലഭിച്ചാൽ നനായിരുന്നു

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. നമസ്കാരം... ശ്രമിക്കാം... സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്...

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 3. നമസ്കാരം... ആഗ്രഹമുണ്ട്.. ചെയ്യാം..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ